LAG OM SVERIGES FLAGGA

Flaggan får inte märkas
Förhindrar att den privatiseras

Okomplicerad flagglag

Sveriges flagga är blå med ett gult kors och får inte förses med några märken, bokstäver eller andra tecken.
Det senare är viktigt – eftersom det anger att ingen enskild ska kunna ge flaggan någon särskild tillhörighet genom att på något sätt märka den. Sveriges flagga tillhör oss alla gemensamt men ingen enskild!
Lagen (1982:269) om Sveriges Flagga (se här intill) är befriande enkel och kortfattad. Flaggan finns i två utföranden, dels den vanliga flaggan med tvärskuren rektangulär form, dels som tretungad flagga vilken är förbehållen statschefen (kungen) och Försvarsmakten, då i första hand som örlogsflagga inom marinen.
Lagen beskriver i stort flaggans proportioner och färger. Den tretungade flaggan får vid användning av statschefen/kungahuset förses med riksvapnet och i vissa fall vid militär användning märkas med en särskild befälsbeteckning.

 

 

 

 

Vår flagga är inte
bara vår. Den är din,
min och allas flagga.

Lag om Sveriges flagga

1 § Sveriges flagga är blå med ett gult kors. Korset är vinkelrätt ställt mot flaggans kanter.
2 § Flaggan är tvärskuren eller tretungad. Den tvärskurna flaggans höjd förhåller sig till dess längd som 10 till 16. På de inre fälten förhåller sig höjden till längden som 4 till 5 och på de yttre som 4 till 9.
Den tretungade flaggans höjd är hälften av dess längd, tungorna medräknade.
De yttre fälten är, bortsett från tungorna, lika stora som de inre, och fältens höjd förhåller sig till deras längd som 4 till 5.
De yttre tungornas ytterkanter bildar inte vinkel med flaggans över- eller underkant.
Tungorna utgör förlängningar av de yttre fälten och korsarmen.
Korsarmarnas bredd motsvarar hälften av höjden på vart och ett av fälten.
3 § Flaggans färg är ljust mellanblå på fälten och guldgul på korset. Närmare föreskrifter om färgnyanserna meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

rund-kungahuset-midsommar

 

4 § Statschefen och med dennes tillstånd andra medlemmar av det kungliga huset får använda tretungad flagga med eller utan stora eller lilla riksvapnet på ett vitt fält i korsets mitt.
Den tretungade flaggan används som örlogsflagga av Försvarsmakten och enligt föreskrifter som regeringen bestämmer av andra myndigheter som bedriver militär verksamhet. När en sådan flagga
är befälstecken, markeras detta genom en särskild beteckning i övre inre fältet. I övrigt används den tvärskurna flaggan.
Flaggan får inte i vidare mån än som följer av första och andra styckena förses med märken, bokstäver eller andra tecken. Lag (1994:697).

rund-kungahuset-midsommar

Men den tretungade
flaggan med riksvapnet
tillhör kungahuset.