OM OSS

Svenska flaggan i topp
för vår Nationaldag

Ett viktigt uppdrag

Vi i Stiftelsen Sveriges Nationaldag arbetar för att alla vi svenskar ska kunna känna och visa glädje och stolthet över vårt land. Vårt uppdrag är att ”främja intresset och respekten för Nationaldagen och svenska flaggan”. Det är ett fint och väldigt viktigt uppdrag!
Bland annat ska vi arbeta för att firandet av Nationaldagen ska öka och bli allt mer populärt.
Det gör vi genom att samarbeta med människor och organisationer i landets län och kommuner. Eller som här på hemsidan, berätta mer om vår flagga och vår Nationaldag och hur mycket vi har att vara stolta över i landet Sverige.
Till exempel tycker vi att Nationaldagen inte bara behöver vara ett datum och några historiska händelser att fira. Det kan och ska vara en dag att fira så mycket mer: vår natur, våra uppfinningar, vår demokrati, våra årstider och allt det som gör oss till oss och Sverige till vårt land.
Just därför låter vi en vintrig stockholmsbild här ovan illustrera försommardagen och Nationaldagen den 6:e juni!
En dag då vi kan fira hela året, hela Sverige och alla oss svenskar. En dag då vi flaggar i topp, stolta och glada över vårt fantastiska land.

Organisation

Huvudmän
Huvudmän för stiftelsen är rikets 21 landshövdingar. Huvudmännen tillsätter styrelse för stiftelsen. Riksdagens talman är stiftelsens ordförande. Huvudmännen utser årligen revisorer och suppleanter för dessa.

Styrelse
Stiftelsen angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen företräder Stiftelsen. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Stiftelsens styrelse utgörs av minst 20 och högst 40 ledamöter. Samtliga väljs för en tid av tre år i sänder och på sådant sätt att ungefär en tredjedel väljs varje år. Avgår ledamot eller uppstår eljest vakans under mandatperioden, väljer huvudmännen ny ledamot för återstoden av perioden. Riksdagens tre vice talmän ingår i styrelsen. Styrelsen skall inom sig ha företrädare för rikets kommuner, folkrörelser, organisationer och vissa myndigheter.

Arbetsutskott
Arbetsutskottet ska bestå av en ordförande och ytterligare minst fem och högst sju ledamöter. Arbetsutskottet förbereder ärenden som skall föreläggas styrelsen, verkställer dess beslut samt sköter i övrigt den löpande förvaltningen av kommittén.
Ledamöter i arbetsutskottet.

Kansli
Styrelsen och arbetsutskottet biträds av ett kansli. Kansliet leds av generalsekreterare Martin Brothén.

 

STYRELSE OCH ARBETSUTSKOTT

ANSÖK OM FLAGGA/FANA

 

Vi firar det som
gör oss till oss och
Sverige till vårt land